top of page

Политика за поверителност

Много се радваме на интереса ви към нашата компания. Защитата на данните е с особено висок приоритет за ръководството на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH. Използването на интернет страниците на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH е възможно без посочване на лични данни. Ако обаче субектът на данни иска да използва специални услуги на нашето предприятие чрез нашия уебсайт, обработката на лични данни може да се окаже необходима. Ако обработката на лични данни е необходима и ако няма правно основание за такава обработка, обикновено ще получим съгласието на субекта на данните.
Обработката на лични данни, като например име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на субекта на данни, винаги се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните и в съответствие с приложимите за AGST Draht- und Biegetechnik GmbH специфични за страната разпоредби за защита на данните. Чрез тази декларация за защита на данните нашето предприятие би искало да информира обществеността за вида, обхвата и целта на събираните, използваните и обработваните от нас лични данни. Освен това субектите на данни са информирани за своите права чрез настоящата декларация за защита на данните.

В качеството си на администратор AGST Draht- und Biegetechnik GmbH е приложила множество технически и организационни мерки, за да осигури възможно най-пълна защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това предаването на данни по интернет винаги може да бъде обект на уязвимости в сигурността, така че не може да се гарантира абсолютна защита. Поради тази причина всеки субект на данни може да ни предаде личните си данни с алтернативни средства, например по телефона.

1. Определения

Декларацията за защита на данните на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH се основава на термините, използвани от Европейската директива и наредбата Maker за приемане на Регламента за защита на данните (DS-GVO). Нашата декларация за защита на данните трябва да бъде лесна за четене и разбиране от обществеността, както и от нашите клиенти и бизнес партньори. За да гарантираме това, бихме искали предварително да обясним използваните термини.

Използваме следните термини, наред с други, в тази политика за поверителност:

 • a)    лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (наричано по-долу "субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

 • b)    засегнато лице

Субект на данни означава всяко идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора.

 • c)    Обработка

Обработване е всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват с лични данни със или без автоматични средства, като събиране, записване, организиране, архивиране, съхраняване, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 • d)    Ограничение на обработката

Ограничаването на обработката е маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на бъдещата им обработка.

 • e)    Профилиране

Профилирането е всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, която се състои в използването на такива лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с дадено физическо лице, по-специално за анализиране или прогнозиране на аспекти, свързани с работата на това физическо лице, неговото икономическо положение, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или промяна на местоположението му.

 • f)     Псевдонимизация

Псевдонимизацията е обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да бъдат отнесени към конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни не са отнесени към идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

 • g)    Администратор или лице, отговорно за обработката

Администраторът или лицето, отговорно за обработката, е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработката на личните данни. Когато целите и средствата на такова обработване се определят от правото на Съюза или на държава членка, администраторът или конкретните критерии за неговото определяне могат да бъдат предвидени в правото на Съюза или на държава членка.

 • h)    Процесор

Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

 • i)      Приемник

Получател е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на когото се разкриват лични данни, независимо дали е трета страна или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получат лични данни в контекста на конкретна задача по разследване съгласно правото на Съюза или на държава членка, не се считат за получатели.

 • j)      Трети

Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, упълномощени да обработват личните данни под пряката отговорност на администратора или обработващия лични данни.

 • k)    Съгласие

Съгласие означава всяко свободно изразено, конкретно и информирано указание за желанията на субекта на данните под формата на декларация или друг недвусмислен утвърдителен акт, с който субектът на данните изразява съгласието си с обработването на свързаните с него лични данни.

2. Име и адрес на администратора

Отговорната страна по смисъла на Общия регламент за защита на данните, други закони за защита на данните, приложими в държавите - членки на Европейския съюз, и други разпоредби, свързани със защитата на данните, е:

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Overather Straße 118

51766 Engelskirchen

Германия

Tel.: 0049 2263 9240-15

E-Mail: agst@agst.de

Website: www.agst.de

3. Cookies

Интернет страниците на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH използват бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се подават и съхраняват в компютърната система чрез интернет браузър.
Многобройни интернет страници и сървъри използват бисквитки. Много бисквитки съдържат така наречения идентификатор на бисквитка. Идентификаторът на "бисквитка" е уникален идентификатор на "бисквитката". Тя се състои от низ от знаци, чрез който интернет страниците и сървърите могат да бъдат отнесени към конкретния интернет браузър, в който е била запазена "бисквитката". Това дава възможност на посетените уебсайтове и сървъри да различават индивидуалния браузър на съответното лице от други интернет браузъри, които съдържат други бисквитки. Конкретният интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на "бисквитка".

Чрез използването на "бисквитки" AGST Draht- und Biegetechnik GmbH може да предостави на потребителите на този уебсайт по-удобни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на "бисквитките".
С помощта на "бисквитки" информацията и офертите на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани в полза на потребителя. Както вече беше споменато, "бисквитките" ни позволяват да разпознаваме потребителите на нашия уебсайт. Целта на това разпознаване е да улесним потребителите при използването на нашия уебсайт. Например потребителят на уебсайт, който използва "бисквитки", не трябва да въвежда отново данните си за достъп всеки път, когато посещава уебсайта, тъй като това се извършва от уебсайта и от "бисквитката", съхранена в компютърната система на потребителя. Друг пример е "бисквитката" на кошница за пазаруване в онлайн магазин. Онлайн магазинът запомня артикулите, които клиентът е поставил във виртуалната кошница за пазаруване, чрез бисквитка.

Субектът на данните може да предотврати настройването на "бисквитки" от нашия уебсайт по всяко време чрез подходяща настройка на използвания интернет браузър и по този начин да възрази окончателно срещу настройването на "бисквитки". Освен това вече зададените "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Това е възможно във всички разпространени интернет браузъри. Ако субектът на данни деактивира настройката на "бисквитките" в използвания интернет браузър, е възможно не всички функции на нашия уебсайт да бъдат напълно използваеми.

 

4. Събиране на общи данни и информация

Уебсайтът на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH събира редица общи данни и информация всеки път, когато субект на данни или автоматизирана система се обръща към уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Могат да бъдат събирани следните данни: (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайтът, от който системата за достъп осъществява достъп до нашия уебсайт (т.нар. референт), (4) под-уебсайтовете, които са достъпни чрез системата за достъп до нашия уебсайт, (5) дата и час на достъп до уебсайта, (6) адрес на интернет протокол (IP адрес), (7) доставчик на интернет услуги на системата за достъп и (8) други подобни данни и информация, които служат за предотвратяване на опасност в случай на атаки срещу нашите системи за информационни технологии.

При използването на тези общи данни и информация AGST Draht- und Biegetechnik GmbH не прави никакви заключения относно субекта на данните. Тази информация е необходима по-скоро за: (1) правилно предоставяне на съдържанието на нашия уебсайт, (2) оптимизиране на съдържанието на нашия уебсайт и на рекламите за него, (3) осигуряване на дългосрочната работоспособност на нашите системи за информационни технологии и на технологията на нашия уебсайт и (4) предоставяне на информация на правоприлагащите органи, необходима за наказателно преследване в случай на кибератака. Ето защо AGST Draht- und Biegetechnik GmbH анализира анонимно събраните данни и информация, от една страна, и от друга страна, с цел да повиши защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие, така че в крайна сметка да можем да осигурим оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни от регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данни.

5. Регистрация в нашия уебсайт

Субектът на данни има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора, като предостави лични данни. Личните данни, които се предават на администратора на данни в този контекст, са резултат от съответната входна маска, използвана за регистрацията. Личните данни, въведени от субекта на данните, се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за неговите собствени цели. Администраторът може да организира предаването на данните на един или повече обработващи лични данни, например доставчик на услуги за доставка на пратки, който също ще използва личните данни изключително за вътрешна употреба, която може да се припише на администратора.

При регистрация на уебсайта на администратора се съхраняват също така IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) на субекта на данните, датата и часът на регистрацията. Съхраняването на тези данни се извършва с оглед на това, че само по този начин може да се предотврати злоупотреба с нашите услуги и, ако е необходимо, тези данни дават възможност за изясняване на извършени престъпления. В тази връзка съхраняването на тези данни е необходимо за защитата на администратора на данни. По принцип тези данни не се предават на трети страни, освен ако не съществува законово задължение за предаването им или ако предаването им не служи за целите на наказателното преследване.

Регистрацията на субекта на данните чрез доброволно предоставяне на лични данни служи на администратора да предложи на субекта на данните съдържание или услуги, които поради естеството на въпроса могат да се предлагат само на регистрирани потребители. Регистрираните лица могат по всяко време да променят предоставените при регистрацията лични данни или да ги изтрият изцяло от данните на администратора.

Администраторът предоставя на всеки субект на данни по всяко време, при поискване, информация за това какви лични данни се съхраняват за субекта на данни. Освен това администраторът коригира или изтрива личните данни по искане или по указание на субекта на данните, при условие че това не противоречи на законовите задължения за запазване. Длъжностното лице по защита на данните, посочено в настоящата декларация за защита на данните, и целият персонал на администратора са на разположение на субекта на данните като лица за контакт в този контекст.

6. Абонамент за нашия бюлетин

На уебсайта на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH на потребителите се предоставя възможност да се абонират за бюлетина на нашето предприятие. Личните данни, които се предават на администратора при абониране за бюлетина, се посочват в маската за въвеждане, използвана за тази цел.
AGST Draht- und Biegetechnik GmbH редовно информира своите клиенти и бизнес партньори чрез бюлетин за офертите на предприятието. Информационният бюлетин на нашето предприятие може да бъде получен от субекта на данните, само ако (1) субектът на данните има валиден имейл адрес и (2) субектът на данните се регистрира за изпращане на бюлетина. По законови причини на адреса на електронната поща, регистриран от субекта на данни за първи път за изпращане на бюлетина чрез процедурата за двойно съгласие, се изпраща имейл за потвърждение. Този имейл за потвърждение служи за проверка дали собственикът на имейл адреса като субект на данните е разрешил получаването на бюлетина.

При регистрация за бюлетина съхраняваме и IP адреса на компютърната система, използвана от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията, които се определят от доставчика на интернет услуги (ISP). Събирането на тези данни е необходимо, за да може по-късно да се проследи (евентуална) злоупотреба с имейл адреса на субекта на данни, и следователно служи като правна гаранция за администратора.

Личните данни, събрани в контекста на регистрацията за бюлетина, се използват изключително за изпращане на нашия бюлетин. Освен това абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по електронна поща, ако това е необходимо за функционирането на услугата за бюлетин или за свързана с нея регистрация, какъвто би могъл да бъде случаят в случай на промени в офертата за бюлетина или промени в техническите обстоятелства. Никакви лични данни, събрани като част от услугата за бюлетин, няма да бъдат предавани на трети страни. Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде прекратен от субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данните ни е дал за изпращането на бюлетина, може да бъде оттеглено по всяко време. За целите на оттеглянето на съгласието във всеки бюлетин може да се намери съответната връзка. Освен това е възможно по всяко време да се отпишете от изпращането на бюлетина директно на уебсайта на администратора или да го информирате за това по друг начин.

7. Проследяване на бюлетини

Информационните бюлетини на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH съдържат така наречените пиксели за проследяване. Пикселът за проследяване е миниатюрна графика, вградена в такива имейли, които се изпращат в HTML формат, за да се даде възможност за записване и анализ на регистрационни файлове. Това позволява статистическа оценка на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. Въз основа на вградения пиксел за проследяване AGST Draht- und Biegetechnik GmbH може да види дали и кога дадено електронно писмо е било отворено от субекта на данните и кои връзки, съдържащи се в електронното писмо, са били използвани от субекта на данните.

Такива лични данни, събрани чрез пикселите за проследяване, съдържащи се в бюлетините, се съхраняват и анализират от администратора с цел оптимизиране на изпращането на бюлетините и по-добро адаптиране на съдържанието на бъдещите бюлетини към интересите на субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат разкривани на трети страни. Субектите на данни имат право по всяко време да оттеглят отделната декларация за съгласие, дадена в тази връзка, чрез процедурата за двойно съгласие. След оттеглянето тези лични данни ще бъдат изтрити от администратора на данни. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH автоматично счита оттеглянето от получаването на бюлетина за оттегляне.

8. Възможност за контакт чрез уебсайта

Уебсайтът на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH съдържа правни изисквания, които позволяват бърз електронен контакт с нашето предприятие, както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (имейл адрес). Ако субектът на данните се свърже с администратора по електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предадени от субекта на данните, ще бъдат съхранени автоматично. Такива лични данни, предадени доброволно от субекта на данните на администратора, се съхраняват за целите на обработката или за връзка със субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат разкривани на трети страни.

9. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за времето, необходимо за постигане на целта на съхранението, или когато това е предвидено в европейска директива и регламент или друг законодател в закони или подзаконови актове, които се прилагат спрямо администратора.

Ако целта на съхранението престане да се прилага или ако срокът за съхранение, предвиден от европейската директива и регламент или от друг компетентен законодател, изтече, личните данни ще бъдат рутинно блокирани или изтрити в съответствие със законовите разпоредби.

 

10. Права на субекта на данни

 • a)    Право на потвърждение

Всеки субект на данни има право, предоставено от Европейската директива и Регламента, да получи потвърждение от администратора дали се обработват лични данни, отнасящи се до него. Ако субектът на данните желае да упражни това право, той може по всяко време да се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните или с друг служител на администратора.

 • b)    Право на информация

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има правото, предоставено от Европейската директива и регламент, да получи от администратора по всяко време и безплатно информация за съхраняваните за него лични данни и копие от тази информация. Освен това европейската директива и регламент предоставят на субекта на данни достъп до следната информация:

 • целите на обработката

 • категориите лични данни, които се обработват.

 • получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално в случай на получатели в трети държави или международни организации

 • ако е възможно, планираната продължителност, за която ще се съхраняват личните данни, или, ако това не е възможно, критериите за определяне на тази продължителност

 • съществуването на право да получат коригиране или изтриване на лични данни, отнасящи се до тях, или да получат ограничаване на обработването от администратора, или право на възражение срещу такова обработване

 • наличието на право на обжалване пред надзорен орган.

 • ако личните данни не са събрани от субекта на данните: Цялата налична информация за произхода на данните

 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, съгласно член 22, параграфи 1 и 4 от ОРЗД, и поне в тези случаи смислена информация за използваната логика, обхвата и планираните последици от това обработване за субекта на данните

Освен това субектът на данни има право да бъде информиран дали личните данни са били предадени на трета държава или на международна организация. В такъв случай субектът на данните има право да получи информация за подходящите гаранции във връзка с прехвърлянето.
Ако субектът на данни желае да упражни това право на достъп, той може по всяко време да се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните или с друг служител на администратора.

 • c)    Право на коригиране

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има правото, предоставено от Европейската директива и Регламента, да получи незабавно коригиране на неточните лични данни, свързани с него. Освен това субектът на данни има право да поиска попълване на непълните лични данни, включително чрез допълнителна декларация, като се вземат предвид целите на обработката.
Ако субектът на данни желае да упражни това право на коригиране, той може по всяко време да се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните или с друг служител на администратора.

 • d)    Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има правото, предоставено от Европейската директива и Регламента, да получи от администратора незабавно изтриване на личните данни, отнасящи се до него, когато се прилага едно от следните основания и доколкото обработването не е необходимо:

 • Личните данни са били събрани или обработени по друг начин за цели, за които вече не са необходими.

 • Субектът на данните оттегля съгласието, на което се е основавала обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, и няма друго правно основание за обработката.

 • Субектът на данните оттегля съгласието, на което се е основавала обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, и няма друго правно основание за обработката.

 • Личните данни са били обработени незаконосъобразно.

 • Изтриването на личните данни е необходимо за спазването на правно задължение съгласно правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

 • Личните данни са събрани във връзка с услуги на информационното общество, предлагани съгласно член 8, параграф 1 от DS-GVO.

Ако се прилага някоя от горепосочените причини и субектът на данните желае да организира изтриването на личните данни, съхранявани от AGST Draht- und Biegetechnik GmbH, той може по всяко време да се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните или с друг служител на администратора. Длъжностното лице по защита на данните на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH или друг служител организира незабавното изпълнение на искането за изтриване.

Ако личните данни са били публикувани от AGST Draht- und Biegetechnik GmbH и нашето дружество като отговорна страна е задължено да изтрие личните данни съгласно чл. 17, ал. 1 DS-GVO, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH прилага разумни мерки, включително технически мерки, за да компенсира други администратори на данни за обработването на публикуваните лични данни, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение, за да информира субекта на данните, че е поискал от тези други администратори на данни изтриването на всички връзки с личните данни или с копия или реплики на личните данни, освен ако обработването е необходимо. Длъжностното лице по защита на данните на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH или друг служител ще уреди необходимото в отделни случаи.

 • e)    Право на ограничаване на обработката

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има правото, предоставено от Европейската директива и Регламента, да поиска от администратора ограничаване на обработването, когато е изпълнено едно от следните условия:

 • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който позволява на администратора да провери точността на личните данни.

 • Обработката е незаконосъобразна, субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на използването на личните данни.

 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но субектът на данните се нуждае от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • Субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД и все още не е ясно дали законните основания на администратора имат предимство пред тези на субекта на данните.

Ако е изпълнено някое от горепосочените условия и субектът на данни желае да поиска ограничаване на личните данни, съхранявани от AGST Draht- und Biegetechnik GmbH, той може по всяко време да се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните или с друг служител на администратора. Длъжностното лице по защита на данните на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH или друг служител ще уреди ограничаването на обработката.

 • f)     Право на преносимост на данните

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има правото, предоставено от Европейската директива и Регламента, да получи личните данни, отнасящи се до него, предоставени от субекта на данните на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Субектът на данните има също така право да предаде тези данни на друг администратор, без да бъде възпрепятстван от администратора, на когото са били предоставени личните данни, при условие че обработването се основава на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД и обработването се извършва с автоматични средства, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора. Освен това при упражняване на правото на преносимост на данните съгласно член 20, параграф 1 от ОРЗД субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на лични данни от един администратор към друг администратор, когато това е технически осъществимо и при условие че това не засяга неблагоприятно правата и свободите на други лица.

За да упражни правото си на преносимост на данните, субектът на данните може по всяко време да се свърже с длъжностното лице по защита на данните, назначено от AGST Draht- und Biegetechnik GmbH, или с друг служител.

 • g)    Право на възражение

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има правото, предоставено от европейската директива и регламент, да възрази по всяко време, на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, срещу обработката на лични данни, отнасящи се до него, която се извършва на основание член 6, параграф 1, буква д) или е) от ОРЗД. Това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби.
AGST Draht- und Biegetechnik GmbH няма да обработва повече личните данни в случай на възражение, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

Ако AGST Draht- und Biegetechnik GmbH обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право да възрази по всяко време срещу обработката на лични данни, обработвани за такъв маркетинг. Това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако субектът на данните възрази на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH срещу обработката за целите на директния маркетинг, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH няма да обработва повече личните данни за тези цели.

Освен това субектът на данните има право, на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, което се извършва от AGST Draht- und Biegetechnik GmbH за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламента за защита на данните (DS-GVO), освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана в обществен интерес.

За да упражни правото си на възражение, субектът на данните може да се обърне директно към длъжностното лице по защита на данните на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH или към друг служител. Субектът на данните може също така да упражни правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, използващи технически спецификации във връзка с използването на услуги на информационното общество, независимо от Директива 2002/58/ЕО.

 • h)    Автоматизирани решения в отделни случаи, включително профилиране

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има правото, предоставено от Европейската директива и Регламента, да не бъде обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последици за него или го засяга в значителна степен по подобен начин, при условие че решението (1) не е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данните и администратора, или (2) е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, и че в това право са предвидени подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, или (3) е взето с изричното съгласие на субекта на данните.

Ако решението (1) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данните и администратора на данни или (2) е взето с изричното съгласие на субекта на данните, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, които включват най-малко правото на намеса на субекта на данните от името на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

Ако субектът на данните желае да упражни правата си във връзка с автоматизираните решения, той може по всяко време да се обърне към нашето длъжностно лице по защита на данните или към друг служител на администратора.

 • i)      Право на оттегляне на съгласието съгласно законодателството за защита на данните

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има правото, предоставено от европейската директива и регламент, да оттегли съгласието си за обработката на лични данни по всяко време.
Ако субектът на данните желае да упражни правото си да оттегли съгласието си, той може по всяко време да се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните или с друг служител на администратора.

11. Защита на данните при кандидатстването и процеса на кандидатстване

Администраторът събира и обработва личните данни на кандидатите с цел управление на процедурата по кандидатстване. Обработката може да се извършва и по електронен път. Такъв е по-специално случаят, когато заявителят подава съответните документи за кандидатстване до администратора по електронен път, например по електронна поща или чрез уеб формуляр, достъпен на уебсайта. Ако администраторът сключи трудов договор с кандидата, предадените данни се съхраняват за целите на обработката на трудовото правоотношение в съответствие със законовите разпоредби. Ако администраторът не сключи трудов договор с кандидата, документите за кандидатстване се изтриват автоматично два месеца след уведомлението за решението за отказ, при условие че няма други законни интереси на администратора, които да противоречат на това изтриване. Друг легитимен интерес в този смисъл е например задължението за предоставяне на доказателства в производства по Общия закон за равното третиране (AGG).

12. Правно основание за обработката

Член 6 I, буква а DS-GVO служи като правно основание за нашата компания за операции по обработване, при които получаваме съгласие за конкретна цел на обработване. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, както е например при операции по обработване, които са необходими за доставката на стоки или предоставянето на друга услуга или възнаграждение, обработването се основава на член 6 I, буква б DS-GVO. Същото важи и за операциите по обработване, които са необходими за изпълнението на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания за нашите продукти или услуги. Ако нашата компания е обект на правно задължение, поради което обработката на лични данни става необходима, например за изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на чл. 6 I, буква в DS-GVO. В редки случаи обработката на лични данни може да се окаже необходима, за да се защитят жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител се нарани в нашите помещения и в резултат на това неговото име, възраст, данни за здравната му осигуровка или друга важна информация трябва да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Тогава обработката ще се основава на чл. 6 I, буква г) от DS-GVO. И накрая, операциите по обработване могат да се основават на член 6 I, буква е) от DS-GVO. Операциите по обработване, които не са обхванати от някое от гореспоменатите правни основания, се основават на това правно основание, ако обработването е необходимо за защита на легитимен интерес на нашата компания или на трета страна, при условие че интересите, основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество. Такива операции по обработване са ни разрешени, по-специално защото са изрично посочени от европейския законодател. В това отношение той изрази мнение, че легитимен интерес може да се приеме, ако субектът на данните е клиент на администратора (съображение 47, изречение 2 от ОРЗД).

13. Легитимни интереси при обработката, преследвани от администратора или трета страна

Ако обработката на лични данни се основава на член 6, първа алинея, буква е от DS-GVO, нашият легитимен интерес е извършването на нашите бизнес дейности в полза на благосъстоянието на всички наши служители и нашите акционери.

14. Продължителност, за която се съхраняват личните данни

Критерият за продължителността на съхранението на личните данни е съответният законоустановен период на съхранение. След изтичането на този период съответните данни се изтриват рутинно, ако вече не са необходими за изпълнението или започването на договора.

15. Правни или договорни изисквания за предоставяне на личните данни; необходимост за сключването на договора; задължение на субекта на данните да предостави личните данни; възможни последици от непредоставянето им

Бихме искали да ви информираме, че предоставянето на лични данни понякога се изисква по закон (напр. данъчни разпоредби) или може да произтича от договорни разпоредби (напр. информация за договорния партньор). Понякога, за да сключим договор, може да се наложи субектът на данни да ни предостави лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработени от нас. Например субектът на данни е длъжен да ни предостави лични данни, ако нашето дружество сключи договор с него. Непредоставянето на личните данни означава, че договорът със субекта на данните не може да бъде сключен. Преди субектът на данните да предостави лични данни, той трябва да се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните. Нашето длъжностно лице по защита на данните ще информира субекта на данните за всеки отделен случай дали предоставянето на личните данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора, дали съществува задължение за предоставяне на личните данни и какви биха били последиците от непредоставянето на личните данни.

16. Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.
Тази декларация за защита на данните е създадена от генератора на декларации за защита на данните на DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH в сътрудничество с адвокатите по защита на данните на адвокатската кантора WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

С фирменото длъжностно лице по защита на данните на AGST Draht- und Biegetechnik GmbH можете да се свържете на адреса, посочен на началната страница, Attn: Data Protection Department (Отдел за защита на данните), или по електронна поща на адрес datenschutz@agst.de.

bottom of page