top of page

Datu aizsardzība

Mēs esam ļoti gandarīti par jūsu interesi par mūsu uzņēmumu. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH vadībai datu aizsardzība ir īpaši augsta prioritāte. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH interneta lapu izmantošana ir iespējama bez personas datu norādīšanas. Tomēr, ja datu subjekts vēlas izmantot īpašus mūsu uzņēmuma pakalpojumus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, var būt nepieciešama personas datu apstrāde. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un ja šādai apstrādei nav juridiska pamata, mēs parasti saņemam datu subjekta piekrišanu.
Personas datu, piemēram, datu subjekta vārda, uzvārda, adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numura, apstrāde vienmēr notiek saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un saskaņā ar valsts datu aizsardzības noteikumiem, ko piemēro AGST Draht- und Biegetechnik GmbH. Ar šo datu aizsardzības deklarāciju mūsu uzņēmums vēlas informēt sabiedrību par mūsu savākto, izmantoto un apstrādāto personas datu veidu, apjomu un mērķi. Turklāt ar šo datu aizsardzības deklarāciju datu subjekti tiek informēti par savām tiesībām.

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH kā datu pārzinis ir īstenojis daudzus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu vispilnīgāko personas datu aizsardzību, kas tiek apstrādāti šajā tīmekļa vietnē. Tomēr datu pārraides internetā vienmēr var būt pakļautas drošības nepilnībām, tāpēc absolūtu aizsardzību nevar garantēt. Šā iemesla dēļ katrs datu subjekts var brīvi nosūtīt mums personas datus, izmantojot alternatīvus līdzekļus, piemēram, pa tālruni.

1. Definīcijas

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH datu aizsardzības deklarācijas pamatā ir termini, kas izmantoti Eiropas Direktīvā un Rīkojumā par datu aizsardzības regulas pieņemšanu (DS-GVO). Mūsu datu aizsardzības deklarācijai jābūt viegli lasāmai un saprotamai gan sabiedrībai, gan mūsu klientiem un sadarbības partneriem. Lai to nodrošinātu, vēlamies iepriekš paskaidrot izmantotos terminus.

Šajā konfidencialitātes politikā mēs cita starpā lietojam šādus terminus:

 • a)    personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk "datu subjekts"). Identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturo šīs fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.

 • b)    attiecīgā persona

Datu subjekts ir jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas datus apstrādā pārzinis.

 • c)    Apstrāde

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem ar automātiskiem līdzekļiem vai bez tiem, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, sistematizēšana, arhivēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi padarot pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

 • d)    Apstrādes ierobežojumi

Apstrādes ierobežošana ir glabāto personas datu marķēšana ar mērķi ierobežot to turpmāku apstrādi.

 • e)    Profilēšana

Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas ietver šādu personas datu izmantošanu, lai novērtētu konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus, kas saistīti ar šīs fiziskās personas darba rezultātiem, ekonomisko situāciju, veselību, personiskajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai atrašanās vietas maiņu.

 • f)     Pseidonimizācija

Pseidonimizācija ir personas datu apstrāde tādā veidā, ka personas datus vairs nevar attiecināt uz konkrētu datu subjektu, neizmantojot papildu informāciju, ar nosacījumu, ka šāda papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un uz to attiecas tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek attiecināti uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

 • g)    Kontrolieris vai par apstrādi atbildīgā persona

Pārzinis vai par apstrādi atbildīgā persona ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, pārzini vai konkrētus tā izraudzīšanās kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

 • h)    Procesors

Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā.

 • i)      Uztvērējs

Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai tiek izpausti personas dati, neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav trešā persona. Tomēr valsts iestādes, kas var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanas uzdevumu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem.

 • j)        Trešais

Trešā persona ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā.

 • k)    Piekrišana

Piekrišana ir jebkura datu subjekta brīvi sniegta, konkrēta un apzināta norāde par savu gribu paziņojuma vai citas nepārprotamas apstiprinošas darbības veidā, ar kuru datu subjekts apliecina savu piekrišanu ar viņu saistīto personas datu apstrādei.

2. Pārziņa nosaukums un adrese

Atbildīgā persona Vispārīgās datu aizsardzības regulas, citu Eiropas Savienības dalībvalstīs piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu un citu datu aizsardzības noteikumu izpratnē ir:

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Overather Straße 118

51766 Engelskirchen

Vācija

Tel.: 02263 9240-15

E-Mail: agst@agst.de

Website: www.agst.de

3. Cookies

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkfaili ir teksta faili, kas tiek ievadīti un saglabāti datora sistēmā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu.

Daudzās vietnēs un serveros tiek izmantotas sīkdatnes. Daudzos sīkfailos ir tā sauktais sīkfaila ID. Sīkfaila ID ir unikāls sīkfaila identifikators. To veido rakstzīmju virkne, pēc kuras interneta lapas un serverus var piesaistīt konkrētai interneta pārlūkprogrammai, kurā sīkfails ir saglabāts. Tas ļauj apmeklētajām interneta lapām un serveriem atšķirt datu subjekta individuālo pārlūkprogrammu no citām interneta pārlūkprogrammām, kurās ir citas sīkdatnes. Konkrētu interneta pārlūkprogrammu var atpazīt un identificēt, izmantojot unikālo sīkfaila ID.

Izmantojot sīkfailus, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH var nodrošināt šīs tīmekļa vietnes lietotājiem ērtākus pakalpojumus, kas nebūtu iespējams bez sīkfailu iestatīšanas.

Izmantojot sīkfailu, informāciju un piedāvājumus mūsu tīmekļa vietnē var optimizēt lietotāja izpratnē. Kā jau minēts, sīkfaili ļauj mums atpazīt mūsu vietnes lietotājus. Šīs atpazīšanas mērķis ir atvieglot lietotājiem mūsu vietnes lietošanu. Piemēram, tīmekļa vietnes lietotājam, kas izmanto sīkfailus, nav atkārtoti jāievada piekļuves dati katru reizi, kad viņš apmeklē tīmekļa vietni, jo to veic tīmekļa vietne un sīkfails, kas tiek saglabāts lietotāja datorsistēmā. Cits piemērs ir iepirkumu groza sīkfails tiešsaistes veikalā. Tiešsaistes veikals atceras preces, ko klients ir ievietojis virtuālajā iepirkumu grozā, izmantojot sīkdatni.

Datu subjekts jebkurā laikā var novērst sīkdatņu iestatīšanu mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot atbilstošus iestatījumus izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkdatņu iestatīšanu. Turklāt jau iestatītās sīkdatnes var jebkurā laikā dzēst, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas datorprogrammas. Tas ir iespējams visās parastajās interneta pārlūkprogrammās. Ja datu subjekts deaktivizē sīkdatņu iestatīšanu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas var nebūt pilnībā izmantojamas.

 

4. Vispārīgu datu un informācijas vākšana

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH tīmekļa vietne apkopo virkni vispārīgu datu un informācijas ikreiz, kad datu subjekts vai automatizēta sistēma izsauc tīmekļa vietni. Šie vispārīgie dati un informācija tiek saglabāti servera žurnālu failos. Var tikt vākti šādi dati: (1) izmantotās pārlūkprogrammas veidi un versijas, (2) piekļuves sistēmas izmantotā operētājsistēma, (3) tīmekļa vietne, no kuras piekļuves sistēma piekļūst mūsu tīmekļa vietnei (tā sauktais refereris), (4) vietnes, kurām piekļuves sistēma piekļūst mūsu tīmekļa vietnē, (5) piekļuves datums un laiks tīmekļa vietnei, (6) interneta protokola adrese (IP adrese), (7) piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs un (8) citi līdzīgi dati un informācija, kas kalpo, lai novērstu briesmas uzbrukumu gadījumā mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH neizdara nekādus secinājumus par datu subjektu. Šī informācija drīzāk ir nepieciešama, lai (1) pareizi sniegtu mūsu vietnes saturu, (2) optimizētu mūsu vietnes saturu un reklāmu, (3) nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un mūsu vietnes tehnoloģiju darbību ilgtermiņā un (4) sniegtu tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama kiberuzbrukuma gadījumā. Tāpēc AGST Draht- und Biegetechnik GmbH analizē anonīmi savāktos datus un informāciju, no vienas puses, un, no otras puses, ar mērķi palielināt mūsu uzņēmuma datu aizsardzību un datu drošību, lai galu galā varētu nodrošināt optimālu mūsu apstrādāto personas datu aizsardzības līmeni. Servera žurnālu datņu anonīmie dati tiek glabāti atsevišķi no jebkuriem datu subjekta sniegtajiem personas datiem.

5. Reģistrācija mūsu tīmekļa vietnē

Datu subjektam ir iespēja reģistrēties pārziņa tīmekļa vietnē, sniedzot personas datus. Personas dati, kas šajā kontekstā tiek nosūtīti datu pārzinim, izriet no attiecīgās ievades maskas, kas izmantota reģistrācijai. Datu subjekta ievadītie personas dati tiek vākti un glabāti tikai un vienīgi pārziņa iekšējai lietošanai un savām vajadzībām. Pārzinis var vienoties par datu nodošanu vienam vai vairākiem apstrādātājiem, piemēram, paku pakalpojumu sniedzējam, kas arī izmantos personas datus tikai un vienīgi pārzinim piederošai iekšējai lietošanai.

Reģistrējoties pārziņa tīmekļa vietnē, tiek saglabāta arī datu subjekta interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) piešķirtā IP adrese, reģistrācijas datums un laiks. Šie dati tiek glabāti, ņemot vērā, ka tikai tādā veidā var novērst mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu un, ja nepieciešams, šie dati ļauj noskaidrot izdarītos noziedzīgos nodarījumus. Šajā sakarā šo datu glabāšana ir nepieciešama datu pārziņa aizsardzībai. Principā šie dati netiek nodoti trešām personām, ja vien nav juridiska pienākuma tos nodot vai ja to nodošana nav kriminālvajāšanas nolūkā.

Datu subjekta reģistrācija, brīvprātīgi sniedzot personas datus, kalpo pārzinim, lai datu subjektam piedāvātu saturu vai pakalpojumus, kurus jautājuma būtības dēļ var piedāvāt tikai reģistrētiem lietotājiem. Reģistrētajām personām ir tiesības jebkurā laikā mainīt reģistrācijas laikā sniegtos personas datus vai arī pilnībā dzēst tos no pārziņa datiem.

Pārzinis jebkuram datu subjektam jebkurā laikā pēc pieprasījuma sniedz informāciju par to, kādi personas dati, kas attiecas uz datu subjektu, tiek glabāti. Turklāt pārzinis labo vai dzēš personas datus pēc datu subjekta pieprasījuma vai norādes, ja tas nav pretrunā ar jebkādiem juridiskiem saglabāšanas pienākumiem. Šajā kontekstā datu subjektam kā kontaktpersona ir pieejams šajā datu aizsardzības deklarācijā minētais datu aizsardzības inspektors un viss pārziņa personāls.

6. Mūsu biļetena abonēšana

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH tīmekļa vietnē lietotājiem tiek piedāvāta iespēja abonēt mūsu uzņēmuma jaunumus. Personas dati, kas tiek nosūtīti pārzinim, abonējot biļetenu, ir norādīti šim nolūkam izmantotajā ievades maskā.
AGST Draht- und Biegetechnik GmbH regulāri informē savus klientus un sadarbības partnerus ar biļetenu starpniecību par uzņēmuma piedāvājumiem. Mūsu uzņēmuma biļetenu datu subjekts var saņemt tikai tad, ja (1) datu subjektam ir derīga e-pasta adrese un (2) datu subjekts reģistrējas biļetena sūtīšanai. Juridisku apsvērumu dēļ uz e-pasta adresi, ko datu subjekts pirmo reizi reģistrējis biļetena nosūtīšanai, tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, izmantojot dubultās izvēles procedūru. Šī apstiprinājuma e-pasta vēstule kalpo, lai pārbaudītu, vai e-pasta adreses īpašnieks kā datu subjekts ir apstiprinājis biļetena saņemšanu.

Reģistrējoties biļetenam, mēs saglabājam arī datu subjekta reģistrācijas brīdī izmantotās datorsistēmas IP adresi, kā arī reģistrācijas datumu un laiku, ko piešķir interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP). Šo datu vākšana ir nepieciešama, lai vēlāk varētu izsekot datu subjekta e-pasta adreses (iespējamu) ļaunprātīgu izmantošanu, un tāpēc tā kalpo kā datu pārziņa tiesiskā aizsardzība.

Personas dati, kas savākti saistībā ar reģistrēšanos biļetena saņemšanai, tiek izmantoti tikai un vienīgi mūsu biļetena nosūtīšanai. Turklāt biļetena abonenti varētu tikt informēti pa e-pastu, ja tas ir nepieciešams biļetena pakalpojuma darbībai vai saistītai reģistrācijai, kā tas varētu būt gadījumā, ja tiek mainīts biļetena piedāvājums vai mainās tehniskie apstākļi. Nekādi personas dati, kas savākti kā daļa no biļetena pakalpojuma, netiks nodoti trešām personām. Datu subjekts jebkurā laikā var atcelt mūsu biļetena abonēšanu. Piekrišanu personas datu uzglabāšanai, ko datu subjekts mums ir devis biļetena nosūtīšanai, var atsaukt jebkurā laikā. Lai atsauktu piekrišanu, katrā biļetenā ir atrodama atbilstoša saite. Turklāt jebkurā laikā ir iespējams arī atteikties no biļetenu izsūtīšanas tieši kontroliera tīmekļa vietnē vai informēt par to kontrolieri citā veidā.

7. Informatīvo biļetenu izsekošana

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH biļetenos ir tā sauktie izsekošanas pikseļi. Izsekošanas pikseļi ir miniatūras grafikas, kas tiek iestrādātas šādos e-pasta ziņojumos, kuri tiek nosūtīti HTML formātā, lai nodrošinātu žurnāla datņu reģistrēšanu un žurnāla datņu analīzi. Tas ļauj statistiski novērtēt tiešsaistes mārketinga kampaņu veiksmi vai neveiksmi. Pamatojoties uz iestrādāto izsekošanas pikseli, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH var redzēt, vai un kad datu subjekts ir atvēris e-pasta vēstuli un kuras e-pasta vēstulē ietvertās saites datu subjekts ir izmantojis.

Šādus personas datus, kas savākti, izmantojot jaunumu vēstulēs ietvertos izsekošanas pikseļus, pārzinis glabā un analizē, lai optimizētu jaunumu vēstuļu nosūtīšanu un labāk pielāgotu turpmāko jaunumu vēstuļu saturu datu subjekta interesēm. Šie personas dati netiks izpausti trešām personām. Datu subjektiem ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šajā sakarā sniegto atsevišķo piekrišanas deklarāciju, izmantojot dubultās piekrišanas procedūru. Pēc atsaukšanas datu pārzinis šos personas datus dzēsīs. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH automātiski uzskata atteikšanos no biļetena saņemšanas par atsaukšanu.

8. Iespēja sazināties, izmantojot tīmekļa vietni

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH tīmekļa vietnē ir ietvertas juridiskās prasības, kas ļauj ātri elektroniski sazināties ar mūsu uzņēmumu, kā arī tieši sazināties ar mums, kas ietver arī tā sauktā elektroniskā pasta vispārīgo adresi (e-pasta adresi). Ja datu subjekts sazinās ar pārzini, izmantojot e-pastu vai kontaktformu, datu subjekta nosūtītie personas dati tiek automātiski saglabāti. Šādi personas dati, ko datu subjekts brīvprātīgi nosūtījis pārzinim, tiks glabāti, lai tos varētu apstrādāt vai sazināties ar datu subjektu. Šie personas dati netiks izpausti trešām personām.

9. Regulāra personas datu dzēšana un bloķēšana

Pārzinis apstrādā un glabā datu subjekta personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu glabāšanas mērķi, vai ja to paredz Eiropas direktīva un regula vai cits likumdevējs tiesību aktos vai noteikumos, kas attiecas uz pārzini.

Ja glabāšanas mērķis vairs nav spēkā vai ja beidzas Eiropas direktīvā un regulā vai citā kompetentā tiesību aktā noteiktais glabāšanas termiņš, personas dati tiks regulāri bloķēti vai dzēsti saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

10. Datu subjekta tiesības

 • a)    Tiesības uz apstiprinājumu

Ikvienam datu subjektam ir Eiropas Direktīvā un Regulā noteiktās tiesības saņemt apstiprinājumu no pārziņa par to, vai tiek apstrādāti ar viņu saistītie personas dati. Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu pārziņa darbinieku.

 • b)    Tiesības uz informāciju

Ikvienai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā noteiktās tiesības jebkurā laikā un bez maksas saņemt no pārziņa informāciju par personas datiem, kas tiek glabāti par šo personu, un šīs informācijas kopiju. Turklāt Eiropas direktīva un regula ir piešķīrusi datu subjektam piekļuvi šādai informācijai:

 • apstrādes nolūki

 • apstrādājamo personas datu kategorijas.

 • saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir vai tiks izpausti, jo īpaši attiecībā uz saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām.

 • ja iespējams, plānoto personas datu glabāšanas ilgumu vai, ja tas nav iespējams, kritērijus šā ilguma noteikšanai.

 • par to, ka pastāv tiesības pieprasīt, lai pārzinis labotu vai dzēstu ar viņiem saistītos personas datus vai ierobežotu to apstrādi, vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi.

 • vai pastāv tiesības pārsūdzēt lēmumu uzraudzības iestādē.

 • ja personas dati nav iegūti no datu subjekta: Visa pieejamā informācija par datu izcelsmi

 • automatizētas lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas, esamību saskaņā ar VDAR 22. panta 1. un 4. punktu un, vismaz šajos gadījumos, jēgpilnu informāciju par iesaistīto loģiku un šādas apstrādes apjomu un paredzēto ietekmi uz datu subjektu.

Turklāt datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai personas dati ir nosūtīti uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai. Šādā gadījumā datu subjektam ir arī tiesības saņemt informāciju par atbilstošām garantijām saistībā ar nosūtīšanu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs piekļuves tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu vai citu pārziņa darbinieku.

 • c)    Tiesības veikt labošanu

Ikvienai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā piešķirtās tiesības nekavējoties pieprasīt, lai tiktu izlaboti neprecīzi personas dati, kas uz viņu attiecas. Turklāt datu subjektam ir tiesības pieprasīt nepilnīgu personas datu papildināšanu, tostarp iesniedzot papildu deklarāciju, ņemot vērā apstrādes nolūkus.
Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs labošanas tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu vai citu pārziņa darbinieku.

 • d)    Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)

Jebkurai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas Direktīvā un Regulā piešķirtās tiesības no pārziņa nekavējoties panākt, lai pārzinis dzēstu personas datus, kas uz viņu attiecas, ja ir piemērojams kāds no turpmāk minētajiem pamatojumiem un ja apstrāde nav nepieciešama:

 • Personas dati tika vākti vai citādi apstrādāti mērķiem, kuriem tie vairs nav nepieciešami.

 • Datu subjekts atsauc piekrišanu, kas bija apstrādes pamatā saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un apstrādei nav cita juridiska pamata.

 • Datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu un apstrādei nav sevišķi svarīgu leģitīmu iemeslu, vai datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu.

 • Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.

 • Personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas attiecas uz pārzini.

 • Personas dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti saskaņā ar DS-GVO 8. panta 1. punktu.

Ja ir spēkā kāds no iepriekš minētajiem iemesliem un datu subjekts vēlas panākt AGST Draht- und Biegetechnik GmbH glabāto personas datu dzēšanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu vai citu pārziņa darbinieku. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH datu aizsardzības inspektors vai cits darbinieks nekavējoties nodrošina, lai tiktu izpildīts dzēšanas pieprasījums.

Ja AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ir publiskojusi personas datus un mūsu uzņēmumam kā atbildīgajai pusei ir pienākums dzēst personas datus saskaņā ar AGST Draht- und Biegetechnik GmbH 17. panta 17. punktu. 1 DS-GVO, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH īsteno saprātīgus pasākumus, tostarp tehniskus pasākumus, lai kompensētu citiem datu pārziņiem publicēto personas datu apstrādi, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un īstenošanas izmaksas, lai informētu datu subjektu, ka viņš ir pieprasījis šiem citiem datu pārziņiem dzēst visas saites uz personas datiem vai uz personas datu kopijām vai replikācijām, ja vien apstrāde nav nepieciešama. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH datu aizsardzības inspektors vai cits darbinieks atsevišķos gadījumos organizēs nepieciešamo.

 • e)    Tiesības ierobežot apstrādi

Jebkurai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas Direktīvā un Regulā noteiktās tiesības no pārziņa pieprasīt apstrādes ierobežošanu, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

 • Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti uz laiku, kas ļauj pārzinim pārbaudīt personas datu precizitāti.

 • apstrāde ir nelikumīga, datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa ierobežot personas datu izmantošanu.

 • Pārzinim personas dati vairs nav vajadzīgi apstrādes nolūkiem, bet datu subjektam tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

 • Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, un vēl nav skaidrs, vai pārziņa likumīgais pamatojums ir svarīgāks par datu subjekta pamatojumu.

Ja ir izpildīts kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem un datu subjekts vēlas pieprasīt AGST Draht- und Biegetechnik GmbH glabāto personas datu ierobežošanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu vai citu pārziņa darbinieku. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH datu aizsardzības speciālists vai cits darbinieks organizēs apstrādes ierobežošanu.

 • f)     Tiesības uz datu pārnesamību

Jebkurai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā piešķirtās tiesības saņemt personas datus, kas attiecas uz viņu un ko datu subjekts ir sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Datu subjektam ir arī tiesības nosūtīt šādus datus citam pārzinim, netraucējot pārzinim, kuram personas dati ir sniegti, ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vai uz līgumu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu un apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, ja vien apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim piešķirtās oficiālās pilnvaras. Turklāt, īstenojot tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. panta 1. punktu, datu subjektam ir tiesības panākt personas datu tiešu nosūtīšanu no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams un ja tas negatīvi neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

Lai īstenotu tiesības uz datu pārnesamību, datu subjekts jebkurā laikā var sazināties ar AGST Draht- und Biegetechnik GmbH iecelto datu aizsardzības inspektoru vai citu darbinieku.

 • g)    Tiesības iebilst

Jebkurai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā piešķirtās tiesības, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz šo personu un kas tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu. Tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH vairs neapstrādā personas datus iebilduma gadījumā, ja vien mēs nevaram pierādīt pārliecinošus leģitīmus apstrādes iemeslus, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Ja AGST Draht- und Biegetechnik GmbH apstrādā personas datus tiešās tirgvedības nolūkos, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas tiek apstrādāti šādas tirgvedības nolūkos. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirdzniecību. Ja datu subjekts iebilst pret AGST Draht- und Biegetechnik GmbH apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH vairs neapstrādās personas datus šiem nolūkiem.

Turklāt datu subjektam ir tiesības, pamatojoties uz viņa konkrēto situāciju, iebilst pret AGST Draht- und Biegetechnik GmbH veikto viņa personas datu apstrādi zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos saskaņā ar Datu aizsardzības regulas 89. panta 1. punktu, ja vien šāda apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs.

Lai īstenotu tiesības iebilst, datu subjekts var tieši sazināties ar AGST Draht- und Biegetechnik GmbH datu aizsardzības inspektoru vai citu darbinieku. Datu subjekts var arī brīvi izmantot savas tiesības iebilst, izmantojot automatizētas procedūras, izmantojot tehniskās specifikācijas saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu, neatkarīgi no Direktīvas 2002/58/EK.

 • h)    Automatizēti lēmumi atsevišķos gadījumos, tostarp profilēšana

Ikvienai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā piešķirtās tiesības nepiemērot lēmumu, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, un kas rada tiesiskas sekas attiecībā uz šo personu vai līdzīgi būtiski ietekmē šo personu, ar nosacījumu, ka lēmums (1) nav nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini, vai (2) ir atļauts ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas attiecas uz pārzini, un ka šajos tiesību aktos ir paredzēti atbilstīgi pasākumi datu subjekta tiesību un brīvību un likumīgo interešu aizsardzībai, vai (3) ir pieņemts ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu.

Ja lēmums (1) ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai (2) tas tiek pieņemts ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH īsteno piemērotus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības un likumīgās intereses, kas ietver vismaz tiesības saņemt datu subjekta iejaukšanos pārziņa vārdā, izteikt savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības attiecībā uz automatizētiem lēmumiem, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu vai citu pārziņa darbinieku.

 • i)      Tiesības atsaukt piekrišanu saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem

Ikvienai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvā un regulā noteiktās tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei.
Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības atsaukt piekrišanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu vai citu pārziņa darbinieku.

11. Datu aizsardzība pieteikumos un pieteikšanās procesā

Pārzinis apkopo un apstrādā pieteikumu iesniedzēju personas datus, lai pārvaldītu pieteikšanās procedūru. Apstrādi var veikt arī elektroniski. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedz attiecīgos pieteikuma dokumentus pārzinim elektroniski, piemēram, pa e-pastu vai izmantojot tīmekļa veidlapu, kas pieejama tīmekļa vietnē. Ja pārzinis noslēdz darba līgumu ar pieteikuma iesniedzēju, nosūtītie dati tiks glabāti, lai apstrādātu darba attiecības saskaņā ar normatīvajiem noteikumiem. Ja pārzinis neslēdz darba līgumu ar pieteikuma iesniedzēju, pieteikuma dokumenti tiek automātiski dzēsti divus mēnešus pēc paziņojuma par atteikuma lēmumu, ja pārziņa citas likumīgās intereses nav pretrunā ar šādu dzēšanu. Citas leģitīmas intereses šajā nozīmē ir, piemēram, pienākums sniegt pierādījumus tiesvedībā saskaņā ar Vispārējo vienlīdzīgas attieksmes likumu (AGG).

 

12. Apstrādes juridiskais pamats

DS-GVO 6. panta I punkta a) apakšpunkts ir mūsu uzņēmuma juridiskais pamats apstrādes darbībām, kurās mēs saņemam piekrišanu konkrētam apstrādes nolūkam. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, kā tas ir, piemēram, gadījumā ar apstrādes darbībām, kas ir nepieciešamas preču piegādei vai cita pakalpojuma vai atlīdzības sniegšanai, apstrāde pamatojas uz DS-GVO 6. panta I punkta b) apakšpunktu. Tas pats attiecas uz apstrādes darbībām, kas ir nepieciešamas, lai īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, piemēram, gadījumā, kad tiek veikti pieprasījumi par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Ja uz mūsu uzņēmumu attiecas juridisks pienākums, kura dēļ personas datu apstrāde ir nepieciešama, piemēram, nodokļu saistību izpildei, apstrāde notiek, pamatojoties uz DS-GVO 6. panta I punkta c) apakšpunktu. Retos gadījumos personas datu apstrāde var būt nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses. Piemēram, ja apmeklētājs mūsu telpās gūtu traumu un tā rezultātā viņa vārds, vecums, veselības apdrošināšanas informācija vai cita būtiska informācija būtu jānodod ārstam, slimnīcai vai citai trešai personai. Tādā gadījumā apstrādi veiktu, pamatojoties uz DS-GVO 6. panta I punkta d) apakšpunktu. Visbeidzot, apstrādes darbības varētu balstīties uz DS-GVO 6. panta I punkta f) apakšpunktu. Apstrādes darbības, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem, pamatojas uz šo juridisko pamatu, ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, ar nosacījumu, ka datu subjekta intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nav svarīgākas. Šādas apstrādes operācijas mums ir atļautas jo īpaši tāpēc, ka tās ir īpaši pieminējis Eiropas likumdevējs. Šajā sakarā tā uzskatīja, ka leģitīmas intereses var pieņemt, ja datu subjekts ir pārziņa klients (VDAR 47. apsvēruma 2. teikums).

13. Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses attiecībā uz datu apstrādi

Ja personas datu apstrādes pamatā ir DS-GVO 6. panta I punkta f) apakšpunkts, mūsu leģitīmās intereses ir mūsu uzņēmējdarbības veikšana visu mūsu darbinieku un mūsu akcionāru labklājības labā.

14. Personas datu glabāšanas ilgums

Personas datu glabāšanas ilguma kritērijs ir attiecīgais likumā noteiktais glabāšanas periods. Pēc minētā termiņa beigām attiecīgie dati tiek regulāri dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami līguma izpildei vai uzsākšanai.

15. Juridiskās vai līgumiskās prasības sniegt personas datus; nepieciešamība līguma noslēgšanai; datu subjekta pienākums sniegt personas datus; iespējamās sekas, ja dati netiek sniegti.

Vēlamies jūs informēt, ka personas datu sniegšana dažkārt ir nepieciešama saskaņā ar likumu (piemēram, nodokļu noteikumi) vai arī var izrietēt no līguma noteikumiem (piemēram, informācija par līgumpartneri). Dažkārt, lai noslēgtu līgumu, datu subjektam var būt nepieciešams mums sniegt personas datus, kas mums pēc tam jāapstrādā. Piemēram, datu subjektam ir pienākums sniegt mums personas datus, ja mūsu uzņēmums ar viņu noslēdz līgumu. Personas datu nesniegšana nozīmētu, ka līgumu ar datu subjektu nevar noslēgt. Pirms datu subjekts sniedz personas datus, datu subjektam jāsazinās ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Mūsu datu aizsardzības speciālists katrā atsevišķā gadījumā informēs datu subjektu par to, vai personas datu sniegšana ir nepieciešama saskaņā ar likumu vai līgumu vai ir nepieciešama līguma noslēgšanai, vai ir pienākums sniegt personas datus un kādas būtu sekas, ja personas dati netiktu sniegti.

16. Automatizētas lēmumu pieņemšanas esamība

Kā atbildīgs uzņēmums mēs neizmantojam automātisku lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu.
Šo datu aizsardzības deklarāciju izveidoja DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH datu aizsardzības deklarāciju ģenerators sadarbībā ar advokātu biroja WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte datu aizsardzības juristiem.


Ar AGST Draht- und Biegetechnik GmbH datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz sākumlapā norādīto adresi: Attn: Data Protection Department vai pa e-pastu datenschutz@agst.de.

bottom of page