top of page

Andmekaitse

Meil on väga hea meel, et tunnete meie ettevõtte vastu huvi. Andmekaitse on AGST Draht & Biegetechnik GmbH juhtimisel eriti oluline prioriteet. AGST Wire and Biegetechnik GmbH veebisaiti saab üldjuhul kasutada ilma isikuandmeid esitamata. Kui aga andmesubjekt soovib meie veebisaidi kaudu kasutada ettevõtte eriteenuseid, võib osutuda vajalikuks isikuandmete töötlemine. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik ja selliseks töötlemiseks puudub seaduslik alus, saame üldjuhul asjaomaselt isikult nõusoleku.
Isikuandmete, nagu andmesubjekti nimi, aadress, e-posti aadress või telefoninumber, töötlemine peab alati olema kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) ja riigipõhise andmekaitsega. AGST Draht & Biegetechnik GmbH suhtes kehtivad eeskirjad. Selle andmekaitsedeklaratsiooniga soovib meie ettevõte avalikkust teavitada kogutavate, kasutatavate ja töödeldavate isikuandmete liigist, ulatusest ja eesmärgist. Lisaks teavitatakse andmesubjekte selle andmekaitsedeklaratsiooni kaudu õigustest, mis neil on.
Töötlemise eest vastutava töötlejana on AGST Draht & Biegetechnik GmbH rakendanud arvukalt tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada selle veebisaidi kaudu töödeldavate isikuandmete võimalikult täielik kaitse. Sellegipoolest võib Interneti-põhises andmeedastuses üldiselt olla turvalünki, mistõttu ei saa tagada absoluutset kaitset. Sel põhjusel on igal asjassepuutuval isikul vabadus edastada meile isikuandmeid alternatiivsetel viisidel, näiteks telefoni teel.

1. Määratlused

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH andmekaitsedeklaratsioon põhineb mõistetel, mida Euroopa seadusandja on kasutanud isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) vastuvõtmisel. Meie andmekaitsedeklaratsioon peaks olema loetav ja arusaadav nii avalikkusele kui ka meie klientidele ja äripartneritele. Selle tagamiseks soovime eelnevalt kasutatavaid termineid selgitada.

Kasutame selles andmekaitsedeklaratsioonis muu hulgas järgmisi termineid:

 • a)   isiklikud andmed

Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (edaspidi "andmesubjekt"). Füüsiline isik loetakse tuvastatavaks, kui otseselt või kaudselt, eelkõige identifikaatorile, nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, võrgutunnus või ühele või mitmele eritunnusele omistamise kaudu, on selle füüsilise isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteeti saab tuvastada.

 • b)   mõjutatud isik

Andmesubjekt on iga tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid töötleb vastutav töötleja.

 • c)    Töötlemine

Töötlemine on mis tahes protsess, mis viiakse läbi automatiseeritud protseduuride abil või ilma, või mis tahes selline protsesside seeria, mis on seotud isikuandmetega, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, korrastamine, salvestamine, kohandamine või muutmine, väljalugemine, päringute esitamine, kasutamine, avalikustamine edastamine, levitamine või mis tahes muu kättesaadavaks tegemine, sobitamine või sidumine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

 • d)   Töötlemise piiramine

Töötlemise piiramine on salvestatud isikuandmete märgistamine eesmärgiga piirata nende edasist töötlemist.

 • e)    Profileerimine

Profileerimine on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis seisneb nende isikuandmete kasutamises füüsilise isikuga seotud teatud isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isikuga seotud aspektide hindamiseks. Analüüsida või ennustada füüsilise isiku eelistusi. , huvid, usaldusväärsus, käitumine, asukoht või ümberpaigutamine.

 • f)     Pseudonüümiseerimine

Pseudonüümiseerimine on isikuandmete töötlemine sellisel viisil, et isikuandmeid ei saa enam konkreetsele andmesubjektile ilma täiendavat teavet kasutamata määrata, tingimusel et seda lisateavet hoitakse eraldi ning selle suhtes kohaldatakse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad et isikuandmed ei ole määratud tuvastatud või tuvastatavale füüsilisele isikule.

 • g)    Töötlemise eest vastutav või vastutav

Töötlemise eest vastutav või vastutav isik on füüsiline või juriidiline isik, asutus, institutsioon või muu organ, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriikide õigusega, võib vastutava isiku või tema nimetamise konkreetsed kriteeriumid ette näha liidu või liikmesriikide õigusega.

 • h)   Protsessor

Töötleja on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, institutsioon või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava isiku nimel.

 • i)     Saaja

Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, institutsioon või muu organ, kellele isikuandmeid avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjateks ei peeta aga asutusi, kes võivad saada isikuandmeid konkreetse uurimisvolituse raames liidu või liikmesriigi õiguse alusel.

 • j)     Kolmas osapool

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või organ, kes ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes vastutava töötleja või volitatud töötleja otsesel vastutusel on volitatud isikuandmeid töötlema.

 • k)  Nõusolekut

Nõusolek on mis tahes tahteavaldus, mille andmesubjekt annab konkreetse juhtumi jaoks teadlikul viisil ja ühemõtteliselt deklaratsiooni või muu selge kinnitustoimingu vormis, millega andmesubjekt annab märku, et on nõus oma isikuandmete töötlemisega.

2. Töötlemise eest vastutava isiku nimi ja aadress

Vastutav isik isikuandmete kaitse üldmääruse, teiste Euroopa Liidu liikmesriikides kehtivate andmekaitseseaduste ja muude andmekaitsealaste sätete tähenduses on:

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Overather Straße 118

51766 Engelskirchen

Saksamaa

Tel.: +49 02263 9240-15

E-Mail: agst@agst.de

Website: www.agst.de

3. Cookies

AGST Wire ja Biegetechnik GmbH veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse ja salvestatakse arvutisüsteemi Interneti-brauseri kaudu.
Paljud veebisaidid ja serverid kasutavad küpsiseid. Paljud küpsised sisaldavad niinimetatud küpsise ID-d. Küpsise ID on küpsise kordumatu identifikaator. See koosneb märgistringist, mille kaudu saab veebisaite ja servereid määrata konkreetsele Interneti-brauserile, kuhu küpsis salvestati. See võimaldab külastatavatel veebisaitidel ja serveritel eristada asjaomase isiku individuaalset brauserit teistest teisi küpsiseid sisaldavatest Interneti-brauseritest. Konkreetset Interneti-brauserit saab tuvastada ja tuvastada ainulaadse küpsise ID kaudu.

Küpsiste kasutamise kaudu saab AGST Draht- und Biegetechnik GmbH pakkuda selle veebisaidi kasutajatele kasutajasõbralikumaid teenuseid, mis poleks ilma küpsiste seadistuseta võimalikud.

Küpsise abil saab meie veebisaidil olevat teavet ja pakkumisi kasutaja jaoks optimeerida. Nagu juba mainitud, võimaldavad küpsised meil ära tunda meie veebisaidi kasutajad. Selle tunnustuse eesmärk on muuta meie veebisaidi kasutamine kasutajatele lihtsamaks. Näiteks küpsiseid kasutava veebisaidi kasutaja ei pea iga kord veebisaidi külastamisel oma juurdepääsuandmeid uuesti sisestama, sest seda teevad veebisait ja kasutaja arvutisüsteemi salvestatud küpsis. Teine näide on e-poe ostukorvi küpsis. Veebipood kasutab küpsist, et jätta meelde kaubad, mille klient on virtuaalsesse ostukorvi pannud.

Asjaomane isik saab igal ajal takistada küpsiste seadmist meie veebisaidi poolt kasutatava Interneti-brauseri vastava seadistuse abil ja seega olla küpsiste seadmise vastu püsivalt vastu. Lisaks saab juba seatud küpsiseid igal ajal Interneti-brauseri või muude tarkvaraprogrammide kaudu kustutada. See on võimalik kõigis levinud Interneti-brauserites. Kui asjaomane isik deaktiveerib kasutatavas Interneti-brauseris küpsiste seadistamise, ei pruugi kõik meie veebisaidi funktsioonid olla täielikult kasutatavad.

 

4. Üldandmete ja teabe kogumine

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH veebisait kogub rea üldandmeid ja teavet iga kord, kui mõjutatud isik või automatiseeritud süsteem veebisaidile siseneb. Need üldised andmed ja teave salvestatakse serveri logifailidesse. (1) kasutatavad brauseri tüübid ja versioonid, (2) juurdepääsusüsteemi kasutatav operatsioonisüsteem, (3) veebisait, millelt juurdepääsusüsteem meie veebisaidile pääseb (nn viitaja), (4) alamveebisaidid, millele pääseb juurde meie veebisaidil asuva juurdepääsusüsteemi kaudu, saab kontrollida (5) veebisaidile juurdepääsu kuupäeva ja kellaaega, (6) Interneti-protokolli aadressi (IP-aadressi), (7) juurdepääsusüsteemi Interneti-teenuse pakkujat. ja (8) muud sarnased andmed ja teave, mida kasutatakse ohtude ärahoidmiseks meie infotehnoloogiasüsteemide vastu suunatud rünnete korral.

Nende üldandmete ja teabe kasutamisel ei tee AGST Wire and Biegetechnik GmbH andmesubjekti kohta mingeid järeldusi. Pigem on see teave vajalik, et (1) edastada meie veebisaidi sisu õigesti, (2) optimeerida meie veebisaidi sisu ja selle reklaamimist, (3) tagada meie infotehnoloogiasüsteemide ja tehnoloogia pikaajaline funktsionaalsus. meie veebisaidil ja (4) anda õiguskaitseasutustele küberrünnaku korral õiguskaitse jaoks vajalikku teavet. Seetõttu hindab AGST Draht- und Biegetechnik GmbH neid anonüümselt kogutud andmeid ja teavet statistiliselt ning eesmärgiga suurendada andmekaitset ja andmeturvet meie ettevõttes, et lõpuks tagada meie töödeldavate isikuandmete optimaalne kaitsetase. Serveri logifailide anonüümsed andmed salvestatakse kõigist puudutatud isiku esitatud isikuandmetest eraldi.

5. Registreerimine meie kodulehel

Andmesubjektil on võimalus registreeruda vastutava töötleja veebisaidil isikuandmete esitamisega. Millised isikuandmed töötlemise eest vastutavale isikule edastatakse, tuleneb registreerimisel kasutatud vastavast sisestusmaskist. Asjaomase isiku sisestatud isikuandmeid kogutakse ja säilitatakse eranditult töötlemise eest vastutava isiku sisekasutuseks ja enda eesmärkidel. Töötlemise eest vastutav isik saab korraldada andmete edastamise ühele või mitmele töötlejale, näiteks pakiteenuse osutajale, kes samuti kasutab isikuandmeid eranditult töötlemise eest vastutava isiku asutusesiseseks kasutamiseks.

Töötlemise eest vastutava isiku veebilehel registreerimisel salvestatakse ka Interneti-teenuse pakkuja (ISP) poolt asjaomasele isikule määratud IP-aadress, registreerimise kuupäev ja kellaaeg. Neid andmeid säilitatakse taustal, et see on ainus viis meie teenuste väärkasutamise ärahoidmiseks ja vajadusel toimepandud kuritegude uurimise võimaldamiseks. Sellega seoses on nende andmete säilitamine vajalik töötlemise eest vastutava isiku kaitsmiseks. Põhimõtteliselt ei edastata neid andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui nende edastamiseks on seaduslik kohustus või edastamine on ette nähtud kriminaalvastutusele võtmiseks.

Andmesubjekti registreerimine koos isikuandmete vabatahtliku esitamisega võimaldab andmesubjektil pakkuda andmesubjektile sisu või teenuseid, mida saab asja olemusest tulenevalt pakkuda ainult registreeritud kasutajatele. Registreeritud isikud võivad registreerimisel esitatud isikuandmeid igal ajal muuta või lasta need töötlemise eest vastutava isiku andmebaasist täielikult kustutada.

Töötlemise eest vastutav isik annab igale andmesubjektile tema nõudmisel igal ajal teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid andmesubjekti kohta säilitatakse. Lisaks parandab või kustutab töötlemise eest vastutav isik isikuandmeid asjaomase isiku taotlusel või teatel, eeldusel, et seaduses ei ole sätestatud vastupidist säilitamiskohustust. Selles andmekaitsedeklaratsioonis nimetatud andmekaitseametnik ja kõik töötlemise eest vastutava isiku töötajad on selles kontekstis asjaomasele isikule kontaktisikutena kättesaadavad.

6. Meie uudiskirja tellimine

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH veebisaidil antakse kasutajatele võimalus tellida meie ettevõtte uudiskiri. Millised isikuandmed uudiskirja tellimisel töötlemise eest vastutavale isikule edastatakse, tulenevad selleks kasutatud sisestusmaskist.
AGST Draht- und Biegetechnik GmbH teavitab oma kliente ja äripartnereid regulaarselt uudiskirja kaudu ettevõtete pakkumistest. Meie ettevõtte uudiskirja saab asjaomane isik kätte ainult juhul, kui (1) asjaomasel isikul on kehtiv e-posti aadress ja (2) isik on registreerunud uudiskirja saatmiseks. Õiguslikel põhjustel saadetakse andmesubjekti poolt esmakordselt sisestatud e-posti aadressile kinnitusmeil uudiskirja väljasaatmiseks topeltlogimise protseduuri abil. Seda kinnitusmeili kasutatakse selleks, et kontrollida, kas e-posti aadressi omanik on huvitatud isikuna volitanud uudiskirja vastu võtma.

Uudiskirjale registreerumisel salvestame ka asjaomase isiku poolt registreerimisel kasutatava arvutisüsteemi Interneti-teenuse pakkuja (ISP) poolt määratud IP-aadressi ning registreerimise kuupäeva ja kellaaja. Nende andmete kogumine on vajalik selleks, et oleks võimalik mõista asjaomase isiku e-posti aadressi (võimalikku) väärkasutust hilisemal ajahetkel, ning seepärast tagatakse töötlemise eest vastutavale isikule õiguskaitse.

Uudiskirjale registreerumisel kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult meie uudiskirja saatmiseks. Lisaks võiks uudiskirja tellijaid teavitada e-posti teel, kui see on vajalik uudiskirjateenuse toimimiseks või sellega seoses registreerumiseks, nagu võib juhtuda uudiskirja pakkumise või tehniliste muudatuste korral. tingimused. Uudiskirjateenuse raames kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Andmesubjekt võib meie uudiskirja tellimuse igal ajal tühistada. Asjaomase isiku poolt meile uudiskirja saatmiseks antud nõusoleku isikuandmete säilitamiseks saab igal ajal tagasi võtta. Igas uudiskirjas on vastav link nõusoleku tühistamiseks. Samuti on igal ajal võimalik uudiskirjast loobuda otse töötlemise eest vastutava isiku veebilehel või teavitada sellest töötlemise eest vastutavat isikut muul viisil.

7. Uudiskirjade jälgimine

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH uudiskirjad sisaldavad nn jälgimispiksleid. Jälgimispiksel on miniatuurne graafika, mis on manustatud HTML-vormingus saadetud meilidesse, et võimaldada logifailide salvestamist ja logifailide analüüsi. See võimaldab statistiliselt hinnata veebiturunduskampaaniate edu või ebaõnnestumist. Manustatud jälgimispiksli põhjal võib AGST Draht- und Biegetechnik GmbH näha, kas ja millal andmesubjekt avas e-kirja ning millised e-kirjas olevad lingid andmesubjektid üles kutsusid.

Selliseid uudiskirjades sisalduvate jälgimispikslite kaudu kogutud isikuandmeid salvestab ja hindab töötlemise eest vastutav isik, et optimeerida uudiskirja väljasaatmist ja kohandada tulevaste uudiskirjade sisu veelgi paremini asjaomase isiku huvidele. Neid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Mõjutatud isikutel on igal ajal õigus tühistada topelt-opt-in menetluse kaudu antud asjakohane eraldi nõusolekuavaldus. Pärast tühistamist kustutab töötlemise eest vastutav isik need isikuandmed. AGST Wire and Biegetechnik GmbH käsitleb uudiskirja saamisest taganemist automaatselt tühistamisena.

8. Kontaktivõimalus veebisaidi kaudu

Õigusnormidest tulenevalt sisaldab AGST Wire and Biegetechnik GmbH veebileht infot, mis võimaldab kiiret elektroonilist kontakti meie ettevõttega ja meiega otsesuhtlust, mis sisaldab ka nn elektronposti üldaadressi (e-posti aadress). Kui puudutatud isik võtab töötlemise eest vastutava isikuga ühendust e-posti teel või kontaktvormi kaudu, salvestatakse tema edastatud isikuandmed automaatselt. Selliseid andmesubjekti poolt vastutavale töötlejale vabatahtlikult edastatud isikuandmeid säilitatakse töötlemise või andmesubjektiga ühenduse võtmise eesmärgil. Neid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

9. Isikuandmete rutiinne kustutamine ja blokeerimine

Töötlemise eest vastutav isik töötleb ja säilitab puudutatud isiku isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik säilitamise eesmärgi saavutamiseks või kui seda nõuab Euroopa direktiiv ja määruse andja või muu seadusandja seadustes või määrustes, mida isik vastutav subjekti töötlemise eest.

Kui säilitamise eesmärk enam ei kehti või kui Euroopa direktiivi ja määruse asutuse või mõne muu vastutava seadusandja poolt ette nähtud säilitustähtaeg saab läbi, siis isikuandmed blokeeritakse või kustutatakse rutiinselt ja vastavalt seaduses sätestatule.

10. andmesubjekti õigused

 • a)    õigus kinnitusele

Igal andmesubjektil on Euroopa direktiivi ja määruse andjaga antud õigus nõuda töötlemise eest vastutavalt isikult kinnitust selle kohta, kas temaga seotud isikuandmeid töödeldakse. Kui andmesubjekt soovib seda kinnitusõigust kasutada, võib ta igal ajal ühendust võtta meie andmekaitseametniku või mõne muu vastutava töötleja töötajaga.

 • b)    õigus teabele

Igal isikuandmete töötlemisest mõjutatud isikul on Euroopa direktiivi ja määruse andjaga antud õigus saada igal ajal tasuta teavet tema kohta salvestatud isikuandmete kohta ja nende andmete koopia töötlemise eest vastutavalt isikult. Lisaks on Euroopa direktiivide ja määruste seadusandja andnud andmesubjektile juurdepääsu järgmisele teabele:

 • töötlemise eesmärgid

 • töödeldavate isikuandmete kategooriad

 • adressaadid või saajate kategooriad, kellele isikuandmeid on või avalikustatakse, eelkõige vastuvõtjad kolmandates riikides või rahvusvahelistes organisatsioonides

 • võimaluse korral isikuandmete kavandatud säilitamise kestus või kui see ei ole võimalik, siis selle kestuse määramisel kasutatud kriteeriumid

 • õigus teie isikuandmete parandamisele või kustutamisele või vastutava isiku töötlemise piiramisele või õigus esitada vastuväiteid selle töötlemisele

 • järelevalveasutusele kaebeõiguse olemasolu

 • kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt: kogu kättesaadav teave andmete päritolu kohta

 • automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profiilide koostamine vastavalt GDPR-i artikli 22 lõigetele 1 ja 4, ja – vähemalt nendel juhtudel – sisukas teave sellise töötlemise loogika ning ulatuse ja kavandatud mõju kohta andmesubjektile.

Lisaks on andmesubjektil õigus saada teavet selle kohta, kas isikuandmeid on edastatud kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile. Kui see nii on, on asjaomasel isikul õigus saada teavet edastamisega seotud asjakohaste tagatiste kohta.
Kui andmesubjekt soovib seda teabeõigust kasutada, võib ta igal ajal ühendust võtta meie andmekaitseametniku või mõne muu vastutava töötleja töötajaga.

 • c)    Õigus parandusele

Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiivi ja määruse andjaga antud õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete kohest parandamist. Lisaks on andmesubjektil õigus, võttes arvesse töötlemise eesmärke, nõuda mittetäielike isikuandmete täitmist – ka lisadeklaratsiooni teel.
Kui andmesubjekt soovib seda parandamise õigust kasutada, võib ta igal ajal ühendust võtta meie andmekaitseametniku või mõne muu vastutava töötleja töötajaga.

 • d)    Õigus kustutada (õigus olla unustatud)

Igal isikuandmete töötlemisest mõjutatud isikul on Euroopa Liidu direktiivi ja määruse andjaga antud õigus nõuda vastutavalt isikult teda puudutavate isikuandmete viivitamatut kustutamist, kui esineb üks järgmistest põhjustest ja kui töötlemine ei ole vajalik:

 • Isikuandmeid koguti sellistel eesmärkidel või töödeldi muul viisil, milleks need ei ole enam vajalikud.

 • Andmesubjekt võtab vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a või artikli 9 lõike 2 punktile a tagasi oma nõusoleku, millel töötlemine põhines, ning töötlemisel puudub muu õiguslik alus.

 • Andmesubjekt esitab töötlemisele vastuväiteid vastavalt GDPR-i artikli 21 lõikele 1 ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õigustatud põhjuseid või andmesubjekt on töötlemisele vastu GDPR artikli 21 lõike 2 alusel.

 • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

 • Isikuandmete kustutamine on vajalik vastutava töötleja suhtes kehtiva liidu või liikmesriigi õigusest tuleneva juriidilise kohustuse täitmiseks.

 • Isikuandmeid koguti seoses infoühiskonna teenustega, mida pakuti vastavalt DS-GVO artikli 8 lõikele 1.

Kui kehtib üks ülaltoodud põhjustest ja andmesubjekt soovib, et ettevõttes AGST Draht- und Biegetechnik GmbH talletatavad isikuandmed kustutataks, võib ta igal ajal ühendust võtta meie andmekaitseametniku või mõne muu vastutava töötleja töötajaga. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH andmekaitseametnik või mõni muu töötaja tagab kustutamistaotluse viivitamatu täitmise.

Kui isikuandmed avalikustas AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ja meie ettevõte kui vastutav isik, on kohustatud kustutama isikuandmed vastavalt artikli 17 lõikele Tehnoloogia ja rakendamine maksab asjakohased, ka tehnilist laadi meetmed , teavitada teisi andmetöötluse eest vastutavaid isikuid, kes töötlevad avaldatud isikuandmeid, et asjaomane isik on taotlenud nendelt teistelt andmetöötluse eest vastutavatelt isikutelt kõigi nende isikuandmete linkide kustutamist või on nõudnud nende isikuandmete koopiate või replikatsioonide tegemist, kuna töötlemine pole vajalik. Üksikjuhtudel astub vajalikke samme AGST Draht- und Biegetechnik GmbH andmekaitseametnik või mõni muu töötaja.

 • e)    Õigus töötlemise piiramisele

Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiivi ja määruse andjaga antud õigus nõuda vastutavalt isikult töötlemise piiramist, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

 • Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse ajavahemiku jooksul, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida.

 • Töötlemine on ebaseaduslik, andmesubjekt keeldub isikuandmete kustutamisest ning taotleb selle asemel isikuandmete kasutamise piiramist.

 • Vastutav isik ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärgil, kuid andmesubjekt vajab neid õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

 • Andmesubjekt on esitanud töötlemisele vastuväite vastavalt GDPR-i artikli 21 lõikele 1 kuni kontrollimiseni, kas vastutava töötleja õigustatud põhjused on ülimuslikud andmesubjekti omadest.

Kui üks ülaltoodud tingimustest on täidetud ja andmesubjekt soovib taotleda ettevõttes AGST Draht- und Biegetechnik GmbH talletatavate isikuandmete piiramist, võib ta igal ajal pöörduda meie andmekaitseametniku või mõne muu vastutava töötleja töötaja poole. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH andmekaitseametnik või mõni muu töötaja korraldab töötlemise piiramise.

 • f)    Õigus andmete teisaldatavusele

Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine mõjutab, on Euroopa direktiivi ja määruse andjaga antud õigus saada enda kohta käivaid isikuandmeid, mille asjaomane isik on vastutavale isikule edastanud, struktureeritud, ühises ja masinlikus vormis. loetav formaat. Samuti on teil õigus edastada need andmed teisele vastutavale isikule, ilma et vastutav isik, kellele isikuandmed edastati, takistaks, tingimusel et töötlemine põhineb DS-GVO artikli 6 lõike 1 kohasel nõusolekul. või DS-GVO artikli 9 lõike 2 punkti a või DS-GVO artikli 6 lõike 1 punkti b kohase lepingu alusel ja töötlemine toimub automatiseeritud protseduuride abil, tingimusel et töötlemine ei ole vajalik ülesande täitmiseks, on avalikes huvides või toimub avaliku võimu teostamisel, mis anti üle vastutavale isikule. Lisaks edastatakse oma andmete teisaldatavuse õiguse kasutamisel vastavalt artikli 20 lõikele ka teistele vastutavatele isikutele, kuivõrd see on tehniliselt teostatav ja niivõrd, kuivõrd see ei mõjuta õigusi ja vabadusi kelle inimesi see puudutab.

Andmete edastatavuse õiguse kinnitamiseks võib asjaomane isik igal ajal ühendust võtta AGST Draht- und Biegetechnik GmbH määratud andmekaitseametniku või mõne muu töötajaga.

 • g)    õigus vastuväiteid esitada

Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiivi ja määruse andjaga antud õigus tema konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel igal ajal keelata teda puudutavate isikuandmete töötlemine, mis põhineb artikli 6 lõikel. 1 täht e või f DS-GVO vastulause esitamiseks. See kehtib ka nende sätete alusel profileerimise kohta.
AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ei töötle enam isikuandmeid vastuväidete korral, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada töötlemiseks kaalukaid seaduslikke aluseid, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on mõeldud isikuandmete kaitsmiseks. nõuded, juriidiliste nõuete teostamine või kaitsmine.

Kui AGST Draht- und Biegetechnik GmbH töötleb isikuandmeid otsese reklaami korraldamiseks, on asjaomasel isikul õigus igal ajal esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele sellise reklaami eesmärgil. See kehtib ka profiilide koostamise kohta, kuivõrd see on seotud sellise otsereklaamiga. Kui andmesubjekt vaidlustab AGST Draht- und Biegetechnik GmbH otseturunduse eesmärgil töötlemise, ei töötle AGST Draht- und Biegetechnik GmbH enam isikuandmeid neil eesmärkidel.

Lisaks on andmesubjektil õigus tema konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel keelduda temaga seotud isikuandmete töötlemisest, mis toimub ettevõttes AGST Draht- und Biegetechnik GmbH teadusliku või ajaloolise uurimistöö eesmärgil või statistilistel eesmärkidel. DS-GVO artikli 89 lõike 1 kohaselt vastuväiteid esitada, välja arvatud juhul, kui selline töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.

Vastuväiteõiguse kasutamiseks võib andmesubjekt pöörduda otse AGST Draht- und Biegetechnik GmbH andmekaitseametniku või mõne muu töötaja poole. Samuti on andmesubjektil vabadus seoses infoühiskonna teenuste kasutamisega, olenemata direktiivist 2002/58/EÜ, teostada oma vastuväidete esitamise õigust automatiseeritud vahenditega, kasutades tehnilisi kirjeldusi.

 • h)   Automaatsed otsused juhtumipõhiselt, sh profileerimine

Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine mõjutab, on Euroopa seadusandja poolt direktiivide ja määrustega antud õigus, et tema suhtes ei kohaldataks üksnes automatiseeritud töötlemisel – sealhulgas profiilide koostamisel – põhinevat otsust, mis avaldab neile õiguslikke tagajärgi või mõjutab neid oluliselt sarnaselt. viisil, kui otsus (1) ei ole vajalik andmesubjekti ja vastutava isiku vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või (2) on lubatud liidu või liikmesriigi õigusaktide alusel, millega isik järgib. vastutav ja sellised õigusaktid nõuavad asjakohaseid meetmeid andmesubjekti õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks või (3) seda tehakse andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul.

Kui otsus (1) on vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või selle täitmiseks või (2) see põhineb andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul, peab AGST Draht- und Biegetechnik GmbH rakendama sobivaid meetmeid andmesubjekti õiguste ning vabaduste ja õigustatud huvide kaitsmiseks, sealhulgas vähemalt õigus saada vastutava töötleja inimsekkumist, väljendada oma seisukohta ja vaidlustada otsus.
Kui andmesubjekt soovib automatiseeritud otsustega seotud õigusi rakendada, võib ta igal ajal ühendust võtta meie andmekaitseametniku või mõne muu vastutava töötleja töötajaga.

 • i)     Õigus nõusolek tagasi võtta andmekaitseseaduse alusel

Igal isikuandmete töötlemisest mõjutatud isikul on Euroopa direktiivi ja määruse andjaga antud õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta.
Kui andmesubjekt soovib rakendada oma õigust nõusolek tagasi võtta, võib ta igal ajal ühendust võtta meie andmekaitseametniku või mõne muu vastutava töötleja töötajaga.

11. Andmekaitse rakenduste ja taotlusprotsessi ajal

Töötlemise eest vastutav isik kogub ja töötleb taotlejate isikuandmeid taotlusprotsessi käsitlemise eesmärgil. Töötlemine võib toimuda ka elektrooniliselt. See kehtib eriti juhul, kui taotleja saadab asjakohased taotlusdokumendid töötlemise eest vastutavale isikule elektrooniliselt, näiteks e-posti teel või veebisaidil oleva veebivormi kaudu. Kui töötlemise eest vastutav isik sõlmib taotlejaga töölepingu, säilitatakse edastatud andmeid töösuhte töötlemise eesmärgil vastavalt seaduses sätestatule. Kui töötlemise eest vastutav isik ei sõlmi taotlejaga töölepingut, kustutatakse avalduse dokumendid automaatselt kahe kuu möödumisel tagasilükkamisotsuse teatavakstegemisest, eeldusel, et kustutamine ei lähe vastuollu töötlemise eest vastutava isiku muude õigustatud huvidega. Teine õigustatud huvi selles mõttes on näiteks tõendamiskoormis üldise võrdse kohtlemise seaduse (AGG) alusel toimuvas menetluses.

12. Töötlemise õiguslik alus

Art. 6 I DS-GVO on meie ettevõtte õiguslik alus töötlemistoimingutele, mille jaoks saame konkreetse töötlemise eesmärgil nõusoleku. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille osaliseks on andmesubjekt, nagu näiteks töötlemistoimingute puhul, mis on vajalikud kauba kohaletoimetamiseks või muu teenuse või tasu osutamiseks, põhineb GDPR-i artiklil 6 I lõigus b. Sama kehtib selliste töötlemistoimingute kohta, mis on vajalikud lepingueelsete meetmete läbiviimiseks, näiteks meie toodete või teenuste kohta päringute puhul. Kui meie ettevõttel on seadusest tulenev kohustus, mis nõuab isikuandmete töötlemist, näiteks maksukohustuste täitmine, on töötlemise aluseks GDPR art 6 I osa c. Harvadel juhtudel võib isikuandmete töötlemine osutuda vajalikuks andmesubjekti või muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks. Seda näiteks juhul, kui külastaja saaks meie ettevõttes vigastada ja tema nimi, vanus, ravikindlustusandmed või muu eluliselt oluline teave tuleks edastada arstile, haiglale või muule kolmandale isikule. Siis põhineks töötlemine GDPR-i artiklil 6 I l d. Lõppkokkuvõttes võivad töötlemistoimingud põhineda GDPR-i artiklil 6 I lõigus f. Sellel õiguslikul alusel põhinevad töötlemistoimingud, mis ei ole hõlmatud ühegi eelnimetatud õigusliku alusega, kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks, tingimusel et isiku huvid, põhiõigused ja põhivabadused asjassepuutuvad ei ole ülekaalus. Sellised töötlemistoimingud on meile lubatud eelkõige seetõttu, et Euroopa seadusandja on need konkreetselt maininud. Sellega seoses asus ta seisukohale, et õigustatud huvi võib eeldada, kui andmesubjekt on vastutava isiku klient (DS-GVO põhjendus 47, lause 2).

13. Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid töötlemise vastu

Kui isikuandmete töötlemine põhineb GDPR-i artiklil 6 I osa f, on meie õigustatud huvides tegutseda kõigi meie töötajate ja aktsionäride hüvanguks.

14. Kestus, mille jooksul isikuandmeid säilitatakse

Isikuandmete säilitamise kestuse kriteeriumiks on vastav seadusega ettenähtud säilitustähtaeg. Pärast tähtaja möödumist vastavad andmed regulaarselt kustutatakse, eeldusel, et neid ei ole enam vaja lepingu täitmiseks või lepingu algatamiseks.

15. Isikuandmete esitamise seadusest või lepingust tulenevad nõuded; Vajadus lepingu sõlmimiseks; andmesubjekti kohustus esitada isikuandmed; mitteandmise võimalikud tagajärjed

Selgitame, et isikuandmete esitamine on osaliselt nõutav seadusega (nt maksueeskirjad) või võib tuleneda ka lepingust tulenevatest eeskirjadest (nt teave lepingupartneri kohta). Mõnikord võib lepingu sõlmimiseks olla vajalik, et asjaomane isik teeb meile kättesaadavaks isikuandmed, mida peame seejärel töötlema. Näiteks on andmesubjekt kohustatud meile isikuandmeid esitama, kui meie ettevõte sõlmib temaga lepingu. Isikuandmete esitamata jätmine tähendaks seda, et andmesubjektiga ei saaks lepingut sõlmida. Enne isikuandmete esitamist andmesubjekti poolt peab andmesubjekt võtma ühendust meie andmekaitseametnikuga. Meie andmekaitseametnik selgitab andmesubjektile igal üksikjuhul eraldi, kas isikuandmete esitamine on seaduse või lepinguga nõutav või vajalik lepingu sõlmimiseks, kas isikuandmete esitamise kohustus on olemas. ja millised oleksid tagajärjed, kui isikuandmeid ei esitata.

16. Automatiseeritud otsustamise olemasolu

Vastutustundliku ettevõttena ei kasuta me automaatset otsustamist ega profileerimist.

Selle andmekaitsedeklaratsiooni koostas DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH andmekaitsedeklaratsioonide koostaja koostöös advokaadibüroo WILDE BEUGER SOLMECKE andmekaitseadvokaatidega | loodud juristid.


 

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH operatiivandmekaitseametnikuga saab ühendust võtta kodulehel toodud aadressil, attn. Andmekaitseosakonda või e-posti aadressil datenschutz@agst.de.

bottom of page